Viktiga lagar på insolvensrättens område

Inom insolvensrätten finns flera centrala lagar som är bra att känna till.

Allmänt kan noteras att flera av dessa lagar är skrivna på ett förhållandevis kasuistiskt sätt, vilket innebär att de är förhållandevis specifika och noggranna till sin utformning. Detta innebär dock nödvändigtvis inte att de är enkla att förstå för en lekman. Detta då lagarna skall kombineras med andra rättskällor och ex. civilrättsliga principer för att man skall få en någorlunda korrekt bild av rättsläget.

Utsökningsbalken (2007:705)
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070705
Denna lag reglera bland annat hur ett utsökningsförfarande som ombesörjs av utöskningsmyndigheten skall gå till. Konkret hur en borgenär på ett juridiskt vis kan driva in sin fordran med utsökningsmyndighetens hjälp.

Konkurslag (2004:120)
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2004/20040120
Den här lagen reglerar under vilka förhållanden ett företag (juridisk person) alternativt en privatperson kan sättas i konkurs. Konkurs är ett kollektivt förfarande vilket normalt innebär att borgenärerna tillsammans går ihop för att försöka utvinna betalning ur konkursboet. Lagen innehåller också andra centrala delar, såsom rättsverkningarna av konkurs och hur skulderna skall betalas, och vilka behörigheter konkursförvaltaren har.

Företagssaneringslagen (1993:47)
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1993/19930047
Den här lagen innehåller regler för när ett företag kan ansöka om företagssanering, alternativt dess borgenärer kan göra en sådan ansökan. Liksom konkursen är företagssaneringen ett kollektivt förfarande där borgenärer går ihop för att dels utvinna betalning av företaget, men också försöka om möjlighet finns trygga företagets fortsatta verksamhet. I Sverige kallas motsvarande/liknande förfarande för ”företagsrekonstruktion”.

Allmänt om insolvens (konkurs, företagssanering m.fl.)

I dessa tider med långvarig ekonomisk nedgång både i Finland och delar av Europa är det aktuellare än någonsin att studera insolvensrätt.

Inom insolvensrätten behandlas de förfarande som aktualiseras då ex. ett företag har svårigheter med betalningar av sina fordringar, alternativt inte alls förmår att betala sina skulder. I insolvensrätten studerar man både gäldenärens ställning, alltså den som enkelt uttryckt är skyldig någon en prestation (vanligen pengar). Liksom att man studerar borgenärens ställningen, alltså den som har en fordring på en gäldenär och önskar få betalt för den samme.

Frågor som väcks är bland annat:
Hur skall jag som borgenär gå tillväga för att få förmå gäldenären att betala ex. min faktura? Vilka metoder finns tillgängliga?
Hur skall jag som är skyldig en borgenär, göra när jag inte förmår att betala mina räkningar i tid eller inte alls?

För borgenären finns åtminstone följande förfaranden tillgängliga:

 1. En vanlig betalningspåminnelse, som man sänder till gäldenären – var man uppmanar denne att inkomma med betalning
 2. Frivillig inkasso/ indrivning – innebär att man överlåter fordringen till ett inkassobolag som är specialiserat på att driva in obetalda fakturor
 3. Juridisk inkasso / indrivning – innebär att man överlåter fordringen till den statliga utmätningsmyndigheten för indrivning på juridisk väg, vilket kan ske genom ex. utmätning. Detta förutsätter i allmänhet först en dom från domstol (kallas exekutionstitel)
 4. Kollektiva förfaranden, vilket inkluderar att man ansöker om att gäldenären skall inleda skuldsanerings- eller ett konkursförfarande. Det sker alltid via domstol. I vissa fall kan inkassobolag (punkt 3.) sköta det praktiska kring detta.

För gäldenären  finns åtminstone följande förfaranden tillgängliga – privatperson:

 1. Föra förhandlingar med borgenären om ex. en alternativ betalningsplan för skulden.
 2. Föra förhandlingar med ett inkassobolag om ex. en betalningsplan för skulden/skulderna.
 3. Kontakta kommunens skuldrådgivare  för att få allmän handledning och ev. stöd i förhandlingarna med borgenär / inkassobolag.
 4. Utmätning av sina tillgångar, ex. egendom som säljs genom tvångsförfaranden eller utmätning av delar av lönen. Detta sköts av den statliga utmätningsmyndigheten.
 5. Personlig konkurs – vilket inte befriar en från betalningsansvar
 6. Skuldsanering – innebär att man på domstolsväg fastställer en viss tids lång betalningsplan för gäldenären. Kan efter fullgörandet befria gäldenären från en del av skulderna som fanns före skuldsaneringen. (Man sanerar skulderna)

För gäldenären finns åtminstone följande förfaranden tillgängliga – företag:

 1. Föra förhandlingar med borgenären om ex. en alternativ betalningsplan för skulden.
 2. Föra förhandlingar med ett inkassobolag om ex. en betalningsplan för skulden/skulderna.
 3. Utmätning av företagets tillgångar, ex. egendom som säljs genom tvångsförfaranden och andra tvångsmässiga åtgärder. Detta sköts av den statliga utmätningsmyndigheten.
 4. Skuldsanering, både gäldenären och borgenären kan ansöka om att gäldenären skall inleda skuldsanerings förfarande. Är en s.k. kollektiv åtgärd som godkänns och fastställs av allmän domstol.
 5. Konkurs, både gäldenären och borgenären kan om ansöka om att gäldenären skall gå i konkurs. Är också en kollektiv åtgärd, som godkänns av allmän domstol.