Viktiga lagar på insolvensrättens område

Inom insolvensrätten finns flera centrala lagar som är bra att känna till.

Allmänt kan noteras att flera av dessa lagar är skrivna på ett förhållandevis kasuistiskt sätt, vilket innebär att de är förhållandevis specifika och noggranna till sin utformning. Detta innebär dock nödvändigtvis inte att de är enkla att förstå för en lekman. Detta då lagarna skall kombineras med andra rättskällor och ex. civilrättsliga principer för att man skall få en någorlunda korrekt bild av rättsläget.

Utsökningsbalken (2007:705)
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070705
Denna lag reglera bland annat hur ett utsökningsförfarande som ombesörjs av utöskningsmyndigheten skall gå till. Konkret hur en borgenär på ett juridiskt vis kan driva in sin fordran med utsökningsmyndighetens hjälp.

Konkurslag (2004:120)
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2004/20040120
Den här lagen reglerar under vilka förhållanden ett företag (juridisk person) alternativt en privatperson kan sättas i konkurs. Konkurs är ett kollektivt förfarande vilket normalt innebär att borgenärerna tillsammans går ihop för att försöka utvinna betalning ur konkursboet. Lagen innehåller också andra centrala delar, såsom rättsverkningarna av konkurs och hur skulderna skall betalas, och vilka behörigheter konkursförvaltaren har.

Företagssaneringslagen (1993:47)
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1993/19930047
Den här lagen innehåller regler för när ett företag kan ansöka om företagssanering, alternativt dess borgenärer kan göra en sådan ansökan. Liksom konkursen är företagssaneringen ett kollektivt förfarande där borgenärer går ihop för att dels utvinna betalning av företaget, men också försöka om möjlighet finns trygga företagets fortsatta verksamhet. I Sverige kallas motsvarande/liknande förfarande för ”företagsrekonstruktion”.